بازدید دانش آموزی ودانشجویی از مراکز آموزش فنی وحرفه ای از 2تا 11 اردیبهشت ماه همزمان با هفته آشنایی با مشاغل وهفته کارگر

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

بازدید کارشناسان اداره کل فنی وحرفه ای استان از مرکز طبس

به گزارش روابط عمومی مرکز طبس:کارشناسان ستادی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی از مرکز آموزش فنی و حرفه ای طبس و کارگاههای آموزشی بازدید نمودند.دراین بازدید که آقایان نصیری رئیس اداره امورعمومی وپشتیبانی ، معتمدی رئیس آموزش ، خزائی کارشناس ارزیابی مراکز و نوفرستی کارشناس مالی حضور داشتند از قسمتهای مختلف مرکزوکارگاههای آموزشی بازدید واز نظرات ورهنمودهای آنان استفاده گردید .