بازدید دانش آموزی ودانشجویی از مراکز آموزش فنی وحرفه ای از 2تا 11 اردیبهشت ماه همزمان با هفته آشنایی با مشاغل وهفته کارگر

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

آیین نامه ها, دستور العمل ها و تفاهم نامه ها

                     اولویت های پژوهشی سازمان      

                     چکیده طرح های پژوهشی سازمان   

                     شیوه نامه و دستورالعمل پژوهشی      

                      تفاهم نامه ها و قراردادها        

                     حقوق كارآموزي        

                   كاهش آسيبهاي اجتماعي

                 دفتر امور آموزش روستايي